f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.21+000 - กม.24+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/05/2566 คค 06053/พ.1/e.49/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.37+200 - กม.39+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/05/2566 คค 06053/พ.1/e.48/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+100 - กม.27+300 (เป็นตอนๆ) 15/05/2566 คค 06053/พ.1/e.47/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ที่บริเวณ กม.22+900 (แยกสามเส้า) 12/05/2566 คค 06053/พ.1/e.46/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ที่บริเวณ กม.22+900 (แยกสามเส้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2566 คค 06053/พ.1/e.44/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+100 - กม.27+300 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2566 คค 06053/พ.1/e.45/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.37+200 - กม.39+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2566 คค 06053/พ.1/e.39/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 10/04/2566 คค 06053/พ.2/2566/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+225 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2566 คค 06053/พ.1/e.42/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+000 - กม.10+697 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2566 คค 06053/พ.1/e.41/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.21+000 - กม.24+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2566 คค 06053/พ.1/e.40/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+215 ระยะทาง 4.215 กิโลเมตร 12/01/2566 ศก.2/35/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.6+200 - กม.10+000 ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร 09/02/2566 ศก.2/36/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม. 87+150 - กม. 92+600 ระยะทาง 5.450 กิโลเมตร 09/02/2566 คค 06053/พ.1/e.38/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม บูรณะทางหลวงหมายเลข 2236 ตอน สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ระหว่าง กม.2+900 - กม.4+125, กม.13+045 - กม.15+550 ระยะทาง 3.730 กิโลเมตร 06/01/2566 ศก.2/34/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 154 รายการ