f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.18+150 - กม.19+750 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/08/2565 ศก.2/26/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+814 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.0+000 - กม.46+971 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/07/2565 ศก.2/25/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.4+215 - กม.6+200 ระยะทาง 1.985 กิโลเมตร 04/01/2565 ศก.2/14/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ที่บริเวณ กม.327+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2565 ศก.2/12/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+670 - กม.8+600 ปริมาณงาน 35,370 ตารางเมตร 10/01/2565 ศก.2/20/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.4+215 - กม.6+200 ระยะทาง 1.985 กิโลเมตร 04/01/2565 คค 06053/พ.1/e.19/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.17+500 - กม.18+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2565 คค 06053/พ.1/e.17/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.54+800 - กม.61+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2565 คค 06053/พ.1/e.16/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.69+312 - กม.70+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2565 คค 06053/พ.1/e.15/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.19+400 - กม.21+240 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/12/2564 ศก.2/19/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ที่บริเวณ กม.327+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 คค 06053/พ.1/e.9/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+000 - กม.26+880 ปริมาณงาน 34,446 ตารางเมตร 17/12/2564 ศก.2/16/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.42+800 - กม.52+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 34,200 ตารางเมตร 17/12/2564 ศก.2/18/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.32+251 - กม.36+850 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 35,541 ตารางเมตร 17/12/2564 คค 06053/พ.1/e.11/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.69+312 - กม.70+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 คค 06053/พ.1/e.10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 107 รายการ