f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/ซ่อม/27 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 22/02/2567 18,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2567 343,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 บนทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ช่วง กม.7+260 - กม.7+480 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2567 34,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 68,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 27 รายการ 20/02/2567 15,076.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง รหัสงาน 21521 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 1,041,450 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 499,896.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 38,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 40,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 36,549.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 15/02/2567 7,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 9,615.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 6,000 ลิตร 01/02/2567 183,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 70,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 69 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 171,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,793 รายการ