f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 69,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 วัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 20 รายการ 13/07/2563 5,852.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 14 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/22 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 09/07/2563 21,715.65 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จุ 50 กก. จำนวน 45 ถุง 08/07/2563 7,425.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างผลิตป้ายไวนิล งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (รหัสงาน 21630) 08/07/2563 6,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 2 รายการ 02/07/2563 32,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 15,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 30 นิ้ว 03/07/2563 96,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/23 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 30/06/2563 7,178.63 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่าง เดือน เม.ย 2563 ถึง เดือน มิ.ย. 2563 (งานเงินงบประมาณ) 03/07/2563 91,345.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึง เดือน มิ.ย. 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/07/2563 5,554.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 3 รายการ 02/07/2563 312,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุอุปกรณืไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 02/07/2563 100,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อRouter TP-LINK (Archer A10) Wireless AC2600 01/07/2563 9,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 01/07/2563 5,094.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 524 รายการ